Miljöpolicy

Egenskaper hos våra produkter orsakar miljöpåverkan i samband med tillverkningsprocessen. Miljöpåverkan avser framförallt koldioxidutsläpp genom energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten genom användning av råvaror och kemikalier samt avfallshantering.ISO9001 samt ISO14001

Vårt miljöarbete ska innefatta följande satsningar: 

Att följa lagstiftning och krav

genom att bevaka de regler och riktlinjer som gäller för tillfället. Att uppfylla kraven från myndigheter.

Nyckelord: Lagefterlevnad

Att förebygga miljöpåverkan

genom att, där det är tillämpligt, använda miljövänliga alternativ vid inköp och tillverkning.

Nyckelord: Utbytbarhet med bibehållen prestanda

Att stärka vårt gröna rykteHydraulcylindrar med alternativa infästningar

genom införande av miljöcertifikat ISO 14001. Mars 2013.

Att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem

med hjälp av revisionsresultat och relevanta förbättringsprojekt.

 Här kan du hämta vårt certifikat för ISO14001>>